Wtórne zakażenia bakteryjne

Wtórne zakażenia bakteryjne stanowią u tych chorych kolejne zagrożenie. Moż-liwość obecności bakterii beztlenowych jest w tych przypadkach szczególnie wy-soka i w związku z tym podanie skutecznego antybiotyku (np. klindamycyny) przed uzyskaniem antybiogramu wynika z terapii empirycznej. Sądzę, że w spo-sób jednoznaczny należy podkreślić znaczenie celowanego leczenia antybiotyka-mi w celu ograniczenia liczby powikłań. Obecnie podkreśla się coraz większą skuteczność antybiotyków z grupy makrolidów, azalidów i ketolidów (1). Podob-nie fluorochinolony znajdują coraz szersze zastosowanie w najcięższych stanach klinicznych, w tym u chorych na ciężkie zapalenia płuc.

Czytaj dalej

Stosowanie amalgamatów w stomatologii

Stosowanie niekiedy w lecznictwie stomatologicznym środków mogących powodować powstawanie ostrych lub przewlekłych zatruć, uczuleń i oparzeń (arsen, rtęć, nowokaina, kwasy, zasady, masy akrylanowe itp.) wymaga szczególnej ostrożności zarówno podczas ich stosowania, jak przechowywania. Preparaty te należy zaopatrzyć w łatwo dostrzegalne i czytelne nalepki z napisem „trucizna”. Przechowywać je należy w zamkniętych szafkach w celu zabezpieczenia przed dostaniem się w ręce osób niepowołanych.

Czytaj dalej

Krwawienie do jamy ustnej

W przypadku krwawienia do jamy ustnej czy wymiotów chorego należy obrócić na bok. Czynność tę musi wykonywać kilka osób na raz. Chorego należy obracać w całości, przykładając największą uwagę do utrzymania kręgosłupa w wyproście (możliwość uszkodzenia kręgosłupa). W pozycji na boku należy podeprzeć głowę chorego i ograniczyć jego poruszanie.

Czytaj dalej

Rozległe odbarczenie rdzenia kręgowego

Rozległe odbarczenie rdzenia kręgowego może pociągnąć za sobą dalsze (z reguły niewielkie) przemieszczenie kręgu L4. Dlatego też jeśli jest to możliwe, należy zachować boczną połowę stawów na poziomie ześlizgu.

Czytaj dalej

Gruźlica narządu ruchu

Gruźlica narządu ruchu nadal stanowi poważny problem lecznictwa uspołecz-nionego ze względu na częstość występowania i na poważne następstwa w razie niewłaściwego leczenia. W przeciwieństwie do okresu przed wprowadzeniem obo-wiązkowych szczepień obecnie atakuje ona osoby dorosłe i starsze rzadziej chorują dzieci. Prątek gruźlicy po wyjściu z ogniska w płucach lub węzłach chłonnych w czasie bakteriemii usadawia się w zatokach żylnych kości gąbczastej lub błonie maziowej, a również w krwiaku pourazowym .

Czytaj dalej

Categories